අභිධර්මයරූප ප්‍රසාද රූප

ප්‍රසාද රූප යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close