සම්මා විමුක්තියෙන් පූර්ණ වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා