නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය අකුරු අටයි පද තුනයි

අකුරු අටයි පද තුනයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා