අභිධර්මයරූප කාය දසක

කාය දසක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close