නිවන් මගරූපස්කන්දය වේදනා - විඳීම, වින්දනයක් දීම

වේදනා - විඳීම, වින්දනයක් දීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close