අභිධර්මයරූප භාව දසක

භාව දසක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close