අභිධර්මයරූප වස්තු දසක

වස්තු දසක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close