අභිධර්මයරූප චක්ඛු දසක

චක්ඛු දසක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close