සම්බුද්ධේ අට්ඨ වීසංච යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා