අභිධර්මයරූප සෝත දසක

සෝත දසක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close