නිවන් මග දිව්‍යාවදානය ග්‍රන්තය

දිව්‍යාවදානය ග්‍රන්තය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close