අභිධර්මයරූප ඝාන දසක

ඝාන දසක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close