අභිධර්මයරූප ජිව්හා දසක

ජිව්හා දසක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close