අභිධර්මයරූප පටිසන්ධි මොහොතේ හටගන්නා කය

පටිසන්ධි මොහොතේ හටගන්නා කය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close