සබ්බන්තරාය විනස්සතූ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා