විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ යංදුන් නිමිතතං අව මංගලංච

යංදුන් නිමිතතං අව මංගලංච යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close