නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු එක්තරා චෛත්‍යයක් තුළ පැරණිම අටුවා

එක්තරා චෛත්‍යයක් තුළ පැරණිම අටුවා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close