අභිධර්මයරූප ඍතුජ රූප

ඍතුජ රූප යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close