නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ‍ත්‍රිපිටක ග්‍රන්තයන් නිදන් ගත කර තිබීම

‍ත්‍රිපිටක ග්‍රන්තයන් නිදන් ගත කර තිබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close