අභිධර්මයරූප ආත්ම සංකල්පය

ආත්ම සංකල්පය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close