අභිධර්මයරූප කර්ම ශක්තියේ ක්‍රියාත්මක වීමෙන් සුක්ෂම කය

කර්ම ශක්තියේ ක්‍රියාත්මක වීමෙන් සුක්ෂම කය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close