සත්වයා මරනින් පසු නැද්ද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close