මේ සත්වයා මරනින් පසු ඉන්නවාද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close