සත්වයා නොඉන්නත් පුලුවන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close