අභිධර්මයරූප ගති රුව

ගති රුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close