නිවන් මග ධර්මාස්වාදය ඇතිවීම

ධර්මාස්වාදය ඇතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා