නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු මග හොදට ති‍බේ නම් -යන්ට දෑසත් තිබේනම්

මග හොදට ති‍බේ නම් -යන්ට දෑසත් තිබේනම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close