නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු සිව්පසයට උරුමකම් ලබන්නෝ

සිව්පසයට උරුමකම් ලබන්නෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close