දිව්‍ය ලෝක යහපත් කටයුතු කරන හිත

යහපත් කටයුතු කරන හිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close