අභිධර්මය චුති පටිසන්ධි 41

චුති පටිසන්ධි යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close