අභිධර්මය චුති පටිසන්ධි

චුති පටිසන්ධි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close