නිවන් මග ජරා ගිනි, මරන ගිනි, සෝක ගිනි, පරිදේව ගිනි

ජරා ගිනි, මරන ගිනි, සෝක ගිනි, පරිදේව ගිනි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා