නිවන් මග දුක්ඛ ගිනි, දෝමනස්ස ගිනි, උපායාස ගිනි

දුක්ඛ ගිනි, දෝමනස්ස ගිනි, උපායාස ගිනි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා