නිවන් මග ප්‍රත්‍යවීම

ප්‍රත්‍යවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා