නිවන් මග පච්චුප්පන්න වීම

පච්චුප්පන්න වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා