නිවන් මග රූප සංඥා

රූප සංඥා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා