නිවන් මග බුදු, පසේ බුදු, ශ්‍රාවක, සක්විති

බුදු, පසේ බුදු, ශ්‍රාවක, සක්විති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා