නිවන් මග පටිසම්භිදා

පටිසම්භිදා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා