නිවන් මග කෙලෙස් බිදහැරීම

කෙලෙස් බිදහැරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා