නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය අට්ඨක්කරා තීනපදා සම්බුද්ධේන පකාසිතෝ

අට්ඨක්කරා තීනපදා සම්බුද්ධේන පකාසිතෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා