අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ආසන්න කර්ම

ආසන්න කර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close