දිව්‍ය ලෝක බක බ්‍රාහ්මන

බක බ්‍රාහ්මන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close