අභිධර්මයචිත්තය අසංකතාච ධාතු සකස් නොකරන

අසංකතාච ධාතු සකස් නොකරන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා