අභිධර්මයචුති පටිසන්ධිමරණ සතර ආකාර වූ මරණ

සතර ආකාර වූ මරණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close