නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු අග්නික්ඛන්දෝපම සූත්‍රය

අග්නික්ඛන්දෝපම සූත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close