විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ අග්ගික භාරද්වාජ සූත්‍රය

අග්ගික භාරද්වාජ සූත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close