නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු නිදහස් චින්තනය

නිදහස් චින්තනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close