නිවන් මග නිවන් දකිත්වා

නිවන් දකිත්වා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා