දුක සහ දුකට හේතුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා