දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ත්‍රිවිධ සුචරිතය

ත්‍රිවිධ සුචරිතය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close