ත්‍රිවිධ රත්නය වැඳුම, වන්දනාව

වැඳුම, වන්දනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close